Na flisni ne Chat

Nickname :
window : small normal big

I’m on Twitter

John Rambo Film

Pyetjet më të vështira një grua mund të pyesi një burrë

LO SONO LEGGENDA-Ndiqeni filmin

<

Alla Ricerca di Nemo Film

Apocalypto-Pjesa e pare Film

Një ditë një ngarkesë që vjen nga një qytet i madh Mayan (ndoshta Palenque [1]), në kërkim të viktimave të flijimit për qëllim për të qetësuar zemërimin e perëndive, sipas besimeve të tyre se ata kishin dënuar të rajonit me një epidemi të tmerrshme të një sëmundje të çuditshme (shumë të si sëmundje epidemike), sulmeve fshatin e largët e gjahtarit të rinj.

Download3

Camtasia Studio 8

English

Camtasia Studio and Camtasia for Mac are software applications for creating video tutorials and presentations (video screen capture), published ngaTechSmith. Accurately capture screen area can be specified, and audio can be recorded simultaneously from any input source standard.
The program allows files stored in its proprietary format, which is only readable by Camtasia itself, this format allows the file size small enough, even for longer presentations. Camtasia also allows the generated video stream to be exported to common video formats that can be read by most computers, even if the Camtasia software is not installed, such as MPEG-2 or MPEG-4. Moreover, the distribution of the exported videos can be done using Camtasia Player, which supports a variety of video formats and requires no user installation.

Works on all windows:

Shqip

Camtasia Studio dhe Camtasia për Mac janë aplikacionet software për krijimin e video tutorial dhe prezantime ( Video screen capture ), botuar ngaTechSmith . Zona e saktë ekran të kapur mund të specifikohet, dhe audio mund të regjistrohen në të njëjtën kohë nga çdo burim input standard.
Programi lejon fotografi të ruajtura në formatin e vet pronarit, e cila është vetëm i lexueshëm nga Camtasia vetë, ky format lejon madhësi fotografi mjaft të vogla, edhe për prezantime të gjata. Camtasia gjithashtu lejon lumë video për të gjeneruar të eksportohen në formate të përbashkëta video të cilat mund të lexohen nga kompjuterët më të madhe, edhe në qoftë se software Camtasia nuk është instaluar, të tilla si MPEG-2 ose MPEG-4 . Për më tepër, shpërndarjen e videos eksportuara mund të bëhet duke përdorur Player Camtasia, i cili mbështet një shumëllojshmëri të formateve video dhe nuk kërkon instalim të përdoruesit.

Punon ne te gjithe windows:

Note: To download the full Camtasia Studio 8, you must download all the files below part1, part2, part3, part4, part5, par6.Po to download only one of these is not complete download and the program will not work.

Shënim: Për të shkarkuar të plote Camtasia Studio 8, duhet te shkarkoni te gjitha fajllet e meposhtme part1, part2,part3,part4,part5,par6.Po te shkarkoni vetem një nga këto nuk është e plotë shkarkimi dhe Programi nuk do të funksionojë.

Download  Camtasia Studio 8 part1

Download  Camtasia Studio 8 part2

Download  Camtasia Studio 8 part3

Download  Camtasia Studio 8 part4

Download  Camtasia Studio 8 part5

Download  Camtasia Studio 8 part6

Incomedia WebSite X5

English

Incomedia WebSite X5 it's complete program for creating web-sites, a few steps the user can create and publish professional web sites and online shops. Does not require knowledge of programming, has more than 1000 ready-made templates, web sites, easy to use, compared to other programs in the visual saitostroitelstva.
WebSite X5 is a completely visual software, structured as a guided intuitive process, that in just 5 steps allows the user to create, customize and publish professional web sites and online shops.Incomedia WebSite X5 is an all-in-one solution packed with tools to create and publish professional websites, online shops and blogs in just 5 easy steps.

Works on all windows

Shqip

Incomedia WebSite X5 është program i plotë për krijimin e web-faqet, disa hapa përdoruesi mund të krijojë dhe të botojë faqet web profesional dhe dyqanet online. Nuk kërkon njohuri të programimit, ka më shumë se 1000 të gatshme templates, web sites, lehtë për t'u përdorur, në krahasim me programet e tjera në saitostroitelstva vizuale.
WebSite X5 është një software tërësisht vizuale, e strukturuar si një proces drejtuar intuitive, se në vetëm 5 hapa lejon përdoruesin të krijojë, rregulloje dhe të botojë faqet web profesional dhe online shops.Incomedia WebSite X5 është një të gjitha-në-një zgjidhje e mbushur me mjete të krijojë dhe të botojë faqet e internetit profesionale, dyqanet online dhe bloge në vetëm 5 hapa të lehtë.

Punon ne te gjithe windows:

Note: To download the full ,Incomedia WebSite X5 you must download all the files below part1, part2, part3.Po to download only one of these is not complete download and the program will not work.

Shënim: Për të shkarkuar të plote Incomedia WebSite X5, duhet te shkarkoni te gjitha fajllet e meposhtme part1, part2,part3.Po te shkarkoni vetem një nga këto nuk është e plotë shkarkimi dhe Programi nuk do të funksionojë.

Download  Incomedia WebSite X5 part1

Download  Incomedia WebSite X5 part2

Download  Incomedia WebSite X5 part3

FrameForge 3D Studio

English

FrameForge 3D Studio is offering new software tools Innoventive that will not leave any artist mouth story Boarding drooling.A powerful program storyboarding, FF3DS V.2 is an easy to learn software with loads of options and features for churning out high-quality storyboards in a relatively short period of time.A wide variety of props and options lie within easy reach, and even more complex features are just a mouse click away from the main interface.

Works on all windows

Shqip

FrameForge 3D Studio është ofruar mjeteve të reja Innoventive software që nuk do të largohet nga çdo gojë artisti ne historin e programve drooling.A storyboarding fuqishme, FF3DS V.2 është e lehtë për të mësuar software me ngarkesa e opsioneve dhe karakteristika për churning cilësi të lartë Storyboards në një periudhë relativisht të shkurtër shumëllojshmëri të gjerë të props kohe.A dhe opsionet shtrihen brenda mundësive të lehtë, dhe madje edhe karakteristikat më komplekse janë vetëm një mouse click larg nga ndërfaqen kryesore.

Punon ne te gjithe windows

Note: To download the full FrameForge 3D Studio, you must download all the files below part1, part2, part3.Po to download only one of these is not complete download and the program will not work.

Shënim: Për të shkarkuar të plote FrameForge 3D Studio, duhet te shkarkoni te gjitha fajllet e meposhtme part1, part2,part3.Po te shkarkoni vetem një nga këto nuk është e plotë shkarkimi dhe Programi nuk do të funksionojë.

Download  FrameForge 3D Studio part1

Download  FrameForge 3D Studio part2

Download  FrameForge 3D Studio part3

RadioSure_v2.2_PRO

English

Radio Sure is an audio player for playing radio streams for the operating systemWindows . It already contains an extensive database (July about 17,000, as of 2011) of global Web-based radio stations, users can also save your own station addresses. As an additional feature, the program offers an opportunity to record the currently playing with the recording function. The appearance of RadioSure can be expanded using skins change. An active community deals with issues and problems relating to the program within an online forum.

The operator of the site and the developer of the software is not mentioned. The program is under "About" of the company name "The Best Ware Studio" deposited.According to whois.domaintools.com is the operator side Oleg Chernyshev Moscow. According to the developer.The program was developed in 2008 out of the frustration out that there was no software with similar size and similar ease of use.

System Requirements: WinXP / Vista / Win7:

Shqip

Radio Sigurisht është një lojtar audio streams radio për të luajtur për systemWindows operative. Ajo tashmë përmban një bazë të dhënash (korrik rreth 17.000, që nga 2011) e me bazë Web radio stacionet botërore, përdoruesit gjithashtu mund të ruani adresat tuaja stacion. Si një funksion shtesë, programi ofron një mundësi për të regjistruar aktualisht duke luajtur me funksion regjistrim.Shfaqja e RadioSure mund të zgjerohet duke përdorur lëkurat ndryshim. Një komunitet aktiv merret me çështjet dhe problemet që lidhen me programin brenda një forum online.
Operatori i faqes dhe zhvilluesi i softuerit nuk është përmendur.Programi është nën "Rreth" e emri i kompanisë "Studio Shkarko wäre" deposited.According për whois.domaintools.com është pala operatori Oleg Chernyshev Moskë. Sipas programit developer.The është zhvilluar në vitin 2008 nga frustrimi se nuk kishte software me madhësi të ngjashme dhe lehtësinë e përdorimit të ngjashme.

Kërkesat e sistemit: WinXP / Vista / Win7:

Download <--RadioSure v2.2 Pro

PhotonFX Easy Website Pro v5.0.

English

Easy Website Pro - web site builder has powerful features to generate professional web sites from website templates and publish them to the Internet. No HTML knowledge is required! Import your pictures and create thumbnails in one click. Use buttons, MP3s and even video-clips. You can also create meta tags, colored scrollbars and intros.
Powerful features
Build your website with a few clicks!Editable templates, themes, buttons, logos, introsApply any color to background, foreground, text and linksPublish your website to the internete-Mail Contact FormsNew! Insert .mp3, .mpeg, .avi and .swf files!

System Requirements for Easy Website Pro:
Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 98 Microsoft .Net Framework 1.1

50MB free Harddisk Space

Shqip

Pro Easy Website - web site eshte ndërtues dhe ka karakteristika të fuqishme për të gjeneruar  faqet profesionale web nga website templates dhe i publikon ato në internet. Nuk ka njohuri HTML është e nevojshme! Importon fotot tuaja dhe për të krijuar thumbnails në një klik. Përdor butonat, MP3s dhe madje edhe video-klipe. Ju gjithashtu mund të krijoni tags Meta, scrollbars ngjyrë dhe intros.karakteristika të fuqishme Build faqen tuaj te internetit me disa klikime! Templates editable, themes, buttons, logot, introsApply ndonjë ngjyrë të sfondit, tekstit në plan të parë, dhe links Publikon faqen tuaj te internetit Forms New internete-Mail Kontakt! Fut. Mp3., MPEG, AVI dhe.. Fotografi swf!

Kërkesat e sistemit për Website Easy Pro:

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 98 Microsoft. Net Framework 1.1
50MB hapësirë ??të lirë harddisk

Download <--PhotonFX Easy Website Pro v5.0.

Paint.Net V 3.5.9

English

Photoshop is overkill. Paint.NET, on the other hand, is an open-source freeware editor with all the essentials, including tools to crop, rotate, and resize images, adjust colors, and create collages. It supports common image formats--JPEG, PNG, GIF, TIFF, and others--but not high-resolution RAW files. There are enough basic and intermediate effects and features to keep image-tweakers happy, including a red-eye removal tool that has seen dramatic improvements. Unlike most free image editors, Paint.NET supports layers, history, and has an actions manager. The pleasing interface boasts semitransparent windows for ease of use.Version 3.5 addresses many performance quibbles and offers some interface tweaks for the Aero-theme users, but fans of the "dancing ants" may not like the gray-overlay changes made to the selection tools. The useful tools under Effects on the menu bar have seen many additions since version 3, including surface blurs, dents, and crystalize.The new version automatically downloads and installs the program's prerequisites, including the latest Microsoft .Net version and Windows Installer. It will update in the background now, too, so you can continue to use the program until it's ready to restart. Longtime users should notice that the program starts up about 20 percent faster, according to the publisher. Regardless of minor problems, Paint.NET is far more advanced than Microsoft Paint, and given its free price, it's a must-have for anyone needing to fix images.

Works on all windows:

Shqip

Photoshop është overkill. Paint.NET, në anën tjetër, është një burim i hapur editor freeware me të gjitha bazat, duke përfshirë mjetet për kulture, rotate, resize dhe imazhet, të përshtatur ngjyrat, dhe për të krijuar collages. Ajo mbështet formatet e zakonshme image - jpeg, png, GIF, TIFF, dhe të tjerët - por jo me rezolucion të lartë fotografi RAW. Ka efekte mjaft themelore dhe të ndërmjetme dhe karakteristika për të mbajtur image-tweakers lumturie, duke përfshirë edhe një mjet i syve të kuq heqjen se ka parë përmirësime dramatike. Ndryshe nga shumica e redaktorëve të imazhit të lirë, Paint.NET mbështet shtresat, histori, dhe ka një menaxher veprime. Ndërfaqja e këndshme krenohet dritare semitransparent për lehtësinë e përdorimit.Version 3.5 adreson quibbles shumë të performancës dhe ofron disa tweaks ndërfaqe për Aero-theme përdoruesve, por tifozët e milingonave "vallëzimi" nuk mund të pëlqen gri-mbulesë ndryshimet e bëra në mjetet e përzgjedhjes. Mjetet e dobishme nën Efektet në menu bar kam parë Futjet shumë që nga versioni 3, duke përfshirë mjegullon sipërfaqësore, të anketuarve, dhe Crystalize.Versioni i ri automatikisht shkarkime dhe instalon Parakushte të programit, duke përfshirë në versionin e fundit. Microsoft Net dhe Installer Windows. Ajo do update në sfond tani, shumë, kështu që ju mund të vazhdojë të përdorë programin derisa ajo është gati për të rifilluar. Përdoruesit një kohë të gjatë duhet të vëreni se programi fillon deri rreth 20 për qind më të shpejtë, në bazë të botuesit. Pavarësisht nga probleme të vogla, Paint.NET është shumë më e avancuar se Microsoft Paint, dhe iu dha çmimi i saj i lirë, kjo është një duhet të ketë për të gjithë që kanë nevojë për të rregulluar imazhet.

Punon ne te gjithe windows:

Download <--Paint.Net V 3.5.9

Hide IP Easy 5.2.2.6 Portable

English

Hide IP Easy 5.2.2.6 Portable is a tool to mask your real IP address and also to open the blocked sites by newsletters. Use Hide IP Easy 5.2.2.6 Full Patch to keep your true IP stay awake, surfing without a recognized, secure all the protocols dikomputer you, your surfing activity confidential and more. 
Hide IP Easy 5.2.2.6 Full + Patch can be deployed using the IE browser, Firefox, Opera, Maxthon, MyIE and is compatible with a wide range of routers, firewalls, home networks, wireless connectivity and a variety of other Internet type.

Shqip

Hide IP Easy 5.2.2.6 Portable  është një mjet për të maskuar të vërtetë adresën tuaj IP dhe gjithashtu për të hapur faqet e bllokuar nga gazetat. Përdorni Hide IP Easy 5.2.2.6 Full Patch për të mbajtur IP tuaj të vërtetë të qëndrojë zgjuar, surfing pa njohur, sigurojnë të gjitha protokollet dikomputer ju, aktiviteti juaj surfing konfidenciale dhe më shumë.
Hide IP Easy 5.2.2.6 Full Patch + mund të vendoset duke përdorur shfletuesit IE, Firefox, Opera, Maxthon, MyIE dhe është kompatibil me një gamë të gjerë të routers, firewalls, rrjetet në shtëpi, lidhjes pa tel dhe një shumëllojshmëri të tipit Internet tjetër.

Punon ne te gjithe windows:

Download <--Hide IP Easy 5.2.2.6 Portable

 

ES Computing editPlus v3

English

 

EditPlus is a text editor, HTML editor, PHP editor, Java editor and Hex Viewer for Windows. While it can serve as a good Notepad replacement, it also offers many powerful features for Web page authors and programmers.

Works on all windows:

Shqip

EditPlus është një editor teksti, editor HTML, PHP redaktor, kryeredaktor Java dhe Viewer Hex për Windows. Ndërsa kjo mund të shërbejë si një zëvendësim Notepad mirë, ajo gjithashtu ofron shumë karakteristika të fuqishme për autorët faqe Web dhe programuesit.

Punon ne te gjithe windows:

 

Download <--ES Computing editPlus v3

 

Xilisoft Photo.Slideshow.Maker.v1.0.2

English

Xilisoft Photo Slideshow Maker: Slideshow is good fotosoftware to make dynamic photo slideshow to memorize fotohistori, share photo videos with friends or upload to websites internetit.You can easily turn your photo collections personalizuar video AVI format, MPEG,WMV, DivX, MP4, H.264/AVC, AVCHD, MKV, RM, MOV, XviD or 3GP.

Works on all windows:

 

Shqip

 

Xilisoft Maker Photo Slideshow: Slideshow është  foto e mirë software për të bërë Slideshow dinamik foto dhe për të mësuar përmendësh foto histori.Video foto do e ndani me miqtë ose ngarkojeni në faqet e internetit.Ju lehtë mund të ktheni koleksionet tuaja foto të personalizuar video në formatin e AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/AVC,AVCHD, MKV, RM, MOV, XviD ose 3GP.

 

Punon ne te gjithe windows:

Download <--Xilisoft Photo.Slideshow.Maker.v1.0.2

WordWeb

English

WordWeb is a handy program that gives you the definition, synonyms, and antonyms of any given word without requiring you to go online, though it can connect to the Internet for expanded functionality should you want it.The interface feels like an expanded version of any major word processing app's dictionary function, giving users an instant familiarity--even if they've never used WordWeb. After you type a term into the Lookup dialog box, the word's definition will appear in the interface's top pane, along with tabs that link to various wiki functions.The bottom pane offers tabs for such items as synonyms, antonyms, and related words. The app's most notable feature is its hot key support; you simply use a hot key combo when the cursor is pointed over any word, and WordWeb will pop up onscreen with all pertinent information.There are tools for changing the database to one of several English variations, altering the text size, and disabling WordWeb from recognizing offensive terms.

Works on all windows:

Shqip

WordWeb është një program i dobishëm që ju jep përkufizim, sinonime, antonyms dhe e çdo fjalë të dhënë, pa kërkuar që ju të shkoni në internet, edhe pse ju mund të lidheni në internet për të zgjeruar funksionalitetin duhet të ju doni atë.Ndërfaqja ndjehet si një version të zgjeruar të çdo fjalë të mëdha funksion të përpunimit të APP-së, duke i dhënë përdoruesit dictionary një familjaritet të menjëhershme - edhe në qoftë se ata kurrë nuk kam përdorur WordWeb. Pasi ju shkruani një term në kutinë e dialogut Lookup, përkufizimi fjala do të shfaqet në panelin e lartë interface, së bashku me skedat që lidhen me funksionet e ndryshme wiki.Pane poshtme ofron tabs për objekte të tilla si sinonime, antonyms dhe fjalët e lidhura. Tipari më i dukshëm app është mbështetja e saj të nxehtë kyç, ju thjesht përdorni një combo nxehtë kyç kur kursori është theksuar mbi çdo fjalë, dhe WordWeb do të hapet onscreen me të gjitha informatat përkatëse.Nuk janë mjete për ndryshimin e bazës së të dhënave në një nga variacione të ndryshme angleze, duke ndryshuar madhësinë e tekstit, dhe paaftësi WordWeb nga njohja terma fyese.

Punon ne te gjithe windows:

Download <--WordWeb

Wii Game Manager v1.5.0.2

English

This tool can be used to format a hard drive with a WBFS partition, add WBFS or ISO game images directly to a hard drive, convert WBFS to ISO and vice versa, download high quality game covers, and manage Wii games from 2 different sources simultaneously. All of the additional Nintendo themes for this software are also included. It is worth noting that this is the latest version of the software previously known as "Wii Backup Manager." This program serves it's purpose very well, and it is unlikely that any updates will ever be needed.

System Requirements:Windows XP, Vista (32/64bit) and Windows 7 (32/64bit).

Shqip

Ky mjet mund të përdoret për format një hard drive me një ndarje WBFS, shtoni WBFS ose lojë imazhe ISO direkt në një hard drive, convert WBFS ISO dhe anasjelltas, shkarko mbulon të lartë lojës të cilësisë, dhe për të menaxhuar Wii games nga 2 burime të ndryshme në të njëjtën kohë . Të gjitha të temave shtesë Nintendo për këtë softuer janë të përfshira gjithashtu. Vlen të përmendet se ky është versioni i fundit i softuerit të njohur më parë si "Menaxher Wii Backup." Ky program shërben qëllimit është shumë e mirë, dhe nuk ka gjasa që ndonjë më të reja do të ndonjëherë të jetë e nevojshme.

Kërkesat e sistemit: Windows XP, Vista (32/64bit) dhe Windows 7 (32/64bit).

Download <--Wii Game Manager v1.5.0.2

<Page 3 to 30> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply